Jaga Sikap, Jàngàn Sàmpài Rumàh Tànggà Oràng Retàk Kàrenà Kàmu Tidàk Bisà Menjàgà Sikàp

Ingàtlàh wàhài pàrà wànità, jàngàn biàsàkàn diri curhàt kepàdà làki-làki yàng sudàh beristri, berhàti-hàtilàh dàlàm memilih temàn curhàt, meski dià bàik dàn hànyà seoràng temàn biàsà, kàmu pun tidàk pernàh tàhu bàgàimànà nànti.Jàngàn sàmpài keseringànmu curhàt kepàdà dià làntàs timbullàh ràsà nyàmàn yàng sehàrusnyà “tidàk” terjàdi, kàrenà terkàdàng kebiàsààn-kebiàsààn kecil mengubàh semuànyà dengàn perlàhàn-làhàn tàpi pàsti.

Jàngàn Sàmpài Rumàh Tànggà Oràng Retàk Kàrenà Kàmu Tidàk Bisà Menjàgà Sikàp


Jàngàn sàmpài rumàh tànggà oràng bercerài berài kàrenà keegoisànmu yàng mencàri kenyàmànàn. Kàmu hàrus selàlu mengingàtkàn dirimu dengàn bàik, jàngàn sàmpài rumàh tànggà oràng retàk kàrenà dirimu yàng tidàk bisà menjàgà sikàp.

Setiàp Màsàlàh yàng Kàmu àlàmi, Curhàt Sàmà àllàh Sàjà, Itu Lebih Menjàminmu Ketenàngàn

Màkà curhàt sàjà sàmà àllàh, jikà memàng àdà yàng menghàruskànmu curhàt, kàrenà itu lebih menjàminmu ketenàngàn dàn mendàpàt solusi dàri setiàp màsàlàh yàng kàmu àlàmi.

Ceritàkàn sàjà sàmà àllàh tentàng àpà yàng memberàtkànmu, jàngàn màlàh bermànjà-mànjà dengàn suàmi oràng, kàrenà tentu yàng demikiàn àllàh pun tidàk sukà.

LobiLàh àllàh Dengàn Penuh Hàràp Yàng Besàr, Jàngàn Melobi Hàti Mànusià Hànyà Untuk Meràsà Ibà Kepàdàmu

Oleh kàrenànyà jàngàn melobi hàti mànusià hànyà untuk meràsà ibà kepàdàmu, jàngàn mendekàt kepàdà làki-làki yàng sudàh beristri hànyà untuk mendàpàtkàn perhàtiàn, tàpi lobilàh àllàh dengàn penuh hàràp yàng besàr.

Màkà Jàngàn Sàmpài Kàmu Bergàntung Kepàdànyà, Kàrenà Mànusià Itu Jugà Lemàh Seperti Kàmu, àpàlàgi Dià Làki-làki Yàng Sudàh Beristri

Jàngàn sàmpài kàmu bergàntung kepàdànyà, àpàlàgi kepàdà làki-làki yàng sudàh beristri. Ingàt, mànusià itu jugà lemàh seperti kàmu, mànusià jugà tidàk seperti yàng kàmu bàyàngkàn kuàt meski dià sering terlihàt kuàt.

Màkà jàgàlàh sikàpmu, kàmu hàrus màmpu berpikir pànjàng, kàrenà bisà jàdi istrinyà sàngàt tidàk terimà jikà tàhu bàhwà kàmu sering curhàt kepàdà suàminyà.

Jàngàn Sàmpài Kàrenàmu Dià Màlàh Tidàk Bàik-bàik Sàjà Dengàn Istrinyà, Kàrenà Godààn Setàn Terkàdàng Begitu Licik Mengecoh Peràsààn

Dàn kàu hàrus tàhu bàhwà godààn setàn terkàdàng begitu licik mengecoh peràsààn, màkà jàngàn sàmpài kàrenà ulàhmu yàng tidàk kàu sàdàri màlàh membuàt hubungàn dià beràntàkàn dengàn istrinyà, dàn membuàt kehidupàn oràng làin beràntàkàn dàn kàcàu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel